Prelegenci
Ewa Dobiała
lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Jest w zespole nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii oraz w zespole diagnostycznym i terapeutycznym Fundacji Prodeste zajmującej się osobami ze spektrum autyzmu.

Członek Zarządu World Association for Positive Psychotherapy, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej. Organizator i współorganizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze psychiatrii transkulturowej, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu. W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapię pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

Anna Jarosz
psycholog i oligofrenopedagog

Jest autorką książek z zakresu kompetencji społecznych oraz myślenia przyczynowo - skutkowego. Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi także warsztaty kształtujące umiejętności społeczne. 

Drugim obszarem jej zainteresowań jest sztuczna inteligencja oraz nowe technologie, w ramach których pomaga tworzyć narzędzia wspomagające terapię.

Dominika Bartoszak
psycholog, pedagog specjalny, doktorantka w Zakładzie Seksuologii Klinicznej i Społecznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacyjnego w zakresie seksuologii klinicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Ukończyła  Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii oraz Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii z zakresu seksuologii, psychologii rozwoju oraz psychologii społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia przemocy seksualnej.  Jest autorką cyklu warsztatów z zakresu edukacji seksualnej dla nastolatków oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców, opiekunów oraz profesjonalistów. Terapeutycznie pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi. W zespole specjalistów Zakładu Seksuologii Klinicznej i Społecznej opiniuje na potrzeby sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy seksualnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Olga Węglerska
psycholog, doktorantka w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwentka Studiów Podyplomowych „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Aktualnie w procesie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Od 2018 roku Członek Student Zarządu European Society on Family Relations. Zajmuje się projektami badawczymi z dziedziny seksuologii, w trakcie których brała czynny udział w badaniach dotyczących funkcjonowania kobiet z PCOS oraz sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci. Od 2017 roku prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia z psychologii dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy z Zespołem Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii UAM bierze udział w tworzeniu opinii sądowych w sprawach związanych z przemocą seksualną. 

Anna Brytek-Matera
prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

Pełni funkcję kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Kieruje także Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (EAT Lab).
Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Rządu Francuskiego oraz Narodowego Centrum Nauki. Autorka ponad 90 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia. Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi.

KOLEJNYCH PRELEGENTÓW UJAWNIMY WKRÓTCE